گردونه ی علیرضانوری پاکت کرافت وکیسه کامپوزیت
علیرضانوری (پست)

پاکت کرافت وکیسه کامپوزیت

تولیدانواع پاکت کرافت چندلایه وکیسه کامپوزیت چندلایه جهت بسته بندی انواع پودرهای معدنی وصنعتی وشیمیایی بیشتر ..
علیرضانوری (پست)

پاکت کرافت وکیسه کامپوزیت

تولیدانواع پاکت کرافت چندلایه وکیسه کامپوزیت چندلایه جهت بسته بندی انواع پودرهای معدنی وصنعتی وشیمیایی بیشتر ..
علیرضانوری (محصول)

تولیدپاکت کامپوزیت

تولیدکیسه های کامپوزیت درسایزهای مختلف وچندرنگ چاپ جهت بسته بندی انواع پودرهای معدنی صنعتی شیمیایی وخوراک انسان ودام وطیوربیشتر ...
علیرضانوری (محصول)

کیسه کامپوزیت وپاکت کاغذی کرافت

تولیدپاکت کرافت وکیسه کامپوزیت درسایزهای مختلف وطرح های زیبا ومقاوم وضدنم ورطوبت جهت بسته بندی انواع پودرهای معدنی وصنعتی ازقبیل پودرچسب کاشی خوراک دام وطیور سیمانی وموادشیمیاییبیشتر ...
علیرضانوری (محصول)

تولیدپاکت کرافت

تولیدپاکت کرافت چندلایه جهت بسته بندی انواع پودرهای معدنی وصنعتی وشیمیایی وبهداشتی وخوراکیبیشتر ...
علیرضانوری (محصول)

تولیدپاکت کامپوزیت

تولیدکیسه های کامپوزیت درسایزهای مختلف وچندرنگ چاپ جهت بسته بندی انواع پودرهای معدنی صنعتی شیمیایی وخوراک انسان ودام وطیوربیشتر ...

 |